Povijest

Prvi počeci organizirane odvodnje u gradu Daruvaru odvijali su se 1961. godine kada je izrađen idejni projekt “Kanalizacija Daruvar” koji je izradio “Inženjerski projektni zavod” Zagreb. Na osnovu tog idejnog projekta prišlo se 1968. godine izradi glavnog projekta gradske kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Glavne projekte izradio je “PROJEKT” projektno poduzeće Zagreb.

Grad Daruvar započeo je graditi kanalizacijski sustav mješovitog tipa 1970. godine.

Na području bivše Općine Daruvar samo grad Daruvar ima zadovoljavajuće rješenje odvodnje otpadnih voda i to samo za gradsko područje bez prigradskih naselja. Sva ostala naselja novoformiranih općina nemaju riješenu odvodnju otpadnih voda, a kamoli pročišćavanje otpadnih voda.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Grad Daruvar započeo je graditi kanalizacijski sustav 1970. godine. Kanalizacijski sustav Daruvar je po osnovnom obilježju polurazdjelni, što podrazumijeva mješoviti sustav s rasteretnim kišnim preljevima. Recipijent predstavlja rijeka Toplica u koju se, osim preljevnih količina, ispušta i cjelokupni efluent uz prethodno pročišćavanje na biološkom uređaju.

Do sada je izgrađeno približno 43 km glavnih kolektora te sekundarne kanalizacijske mreže. Pokrivenost grada odvodnim sustavom iznosi približno 80-85% grada a na isti je priključeno cca 3.600 domaćinstava te 300 gospodarskih subjekata među kojima su i najveći zagađivači (Pivovara, Mesna industrija, Irida).

Od prigradskih naselja sa područja grada djelomično odnosno u manjoj mjeri riješena je odvodnja u dijelu Bjelovarske ul. Naselja Donji Daruvar te sjeveroistočni dio naselja Vrbovac.

Temeljem planova razvoja odvodnog sustava potrebno je izgraditi približno 6.000 m kanalizacije kako bi pokrivenost grada iznosila cca 95%. Između ostalih potrebno je izgraditi odvodni sustav u ulicama Bjelovarskoj, dovršiti Vrliku, te spoj glavnog kolektora br. 3 na glavni kolektor br. 2 i kolektor br. L1 na kolektor A.

Postojeći kanalizacijski sustav priključen je putem dva glavna kolektora na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je smješten u jugozapadnom djelu grada.

Projekti za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Daruvara izrađeni su 1973. god. Uređaj je izgrađen i pušten u rad krajem 1975. god. Velika gorica i Daruvar bili su prvi gradovi u Hrvatskoj koji su izgradili uređaje za pročišćavanje otpadnih voda.

Projektirane su dvije faze izgradnje. Prva faza je izvedena za veličinu 25000 ekvivalentnih stanovnika, a druga je planirana za 40000 ekvivalentnih stanovnika obzirom na rast industrije 1980-ih godina.
Uređaj je izveden kao klasični Passavanov oksidacijski jarak. Postupak pročišćavanja je mehaničko-biološki, a sastoji se od slijedećih elemenata: dva glavna kolektora, pužne pumpe, grube rešetke, preljevne komore s mjernim profilom, aeracionog bazena s mamut rotorima, sekundarne taložnice, prepumpne stanice za recirkulaciju aktivnog mulja, stabilizacijskog bazena, polja za zgušnjavanje aktivnog mulja, te izlaznog kanala s mjernim profilom.

Obzirom da je kanalizacijski sustav mješovitog tipa kroz uređaj godišnje protječe oko 1500000 m3 otpadne vode. Stupanj pročišćavanja je oko 90%.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je dograditi ili izgraditi novi kako bi se postigao III. stupanj pročišćavanja, a sve sukladno Direktivama EU.

Kvalitetnijim načinom pročišćavanja otpadnih voda čuva se od zagađenja voda, zrak i tlo.

U okviru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se i interni laboratorij za pitku i otpadnu vodu. U njemu se svakodnevno vrše analize pitke i otpadne vode.

Javna odvodnja

Tvrtka Darkom vodoopskrba i odvodnja svoju djelatnost javne odvodnje provodi na području 3 općine – Daruvar, Sirač i Dežanovac.

Sustav javne odvodnje općine Daruvar sastoji se od kanalizacijske mreže, dviju precrpnih stanica te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Daruvar, a krajnji recipijent otpadnih voda je rijeka Toplica.

Sustav javne odvodnje općine Sirač sastoji se od kanalizacijske mreže koja sabire i odvodi otpadnu vodu na predtretman, te u recipijent rijeku Bijelu.

Sustav javne odvodnje općine Dežanovac sastoji se od kanalizacijske mreže, jedanaest precrpnih stanica te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Dežanovac, a krajnji recipijent otpadnih voda je potok Čavlovica.

Skip to content