Javna nabava

Javna nabava

Naručitelj:
Naziv: DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Sjedište: Daruvar
Adresa: Josipa Kozarca 19
Matični broj: 010089302
OIB: 07083287411
Telefon: 043/440-751
Služba za kontakt: Odjel nabave
Adresa elektroničke pošte za kontakt: daniela.pavicic@dvio.hr

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Elektronički oglasnik javne nabave

Svi postupci javne nabave naručitelja Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar objavljeni su u elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

U „Tražilici objava“ -> Jednostavna (javna nabava) -> potrebno je u polje „naručitelj“ upisati: Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., te pokrenuti pretragu objavljenih postupaka.

Izjava o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

Sukladno članku  80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 12/16, 114/22) Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar , kao sektorski naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Daruvar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprečavanja sukoba interesa u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 12/16, 114/22).

Skip to content