Kvaliteta vode

Kontrola kvalitete vode za ljudsku potrošnju

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. osigurava sustavnu kontrolu kvalitete vode i zdravstvene ispravnosti od izvorišta do potrošača putem internog laboratorija i putem ovlaštenih laboratorija HZZJZ i ZZJZ BBŽ.  Interni laboratorij provodi ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, te kontrolu tehnološkog procesa i dezinfekcije na vodoopskrbnim područjima Daruvar, Bastaji i Đulovac u skladu sa zakonskom regulativom – Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23), Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, 88/2023) i Pravilnikom o sanitarno -tehničkim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/2023).

Programom ispitivanja obuhvaćene su

Neobrađena sirova voda: vodozahvat Pakra Sloboština, interventni vodozahvat Pakra Bijela, kaptaža Puklica i kaptaža Škodinovac.      Obrađena dezinficirana voda u vodoopskrbnim objektima  – vodospremama: Vodosprema Daruvar, Vodosprema Sirač, Vodosprema Đulovac i Vodosprema Bastaji.

Dezinficirana voda u vodovodnoj mreži: Daruvar, Sirač, Končanica, Đulovac i Bastaji.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za  ispitivanja parametara zdravstvene ispravnosti i kontrolna mjesta određena su godišnjim planom uzorkovanja i usklađena su sa načelima HACCP sustava (sustav upravljanja rizicima i krizom), koji se provodi od 2014.

Kontrola kvalitete otpadnih voda

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o. osigurava sustavnu kontrolu procesa pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na UPOV-u Daruvar i UPOV-u Dežanovac putem internog laboratorija i putem ovlaštenog laboratorija ZZJZ BBŽ, a u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/2019, 84/2021 i 47/2023) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

Skip to content